Archive for June, 2015

Random speed typing

Saturday, June 6th, 2015

Not quite monkey/complete works of shakespeare yet

[psd9ruw jpwerb 0ert–d r-werotw-9 –jdr-ert-q-w8d9r0g-8ew- j -oerueo jm ioqe rm erortigurytyiv b0j rtghwotrgwro io werogwhq a[difhg soduy0qjersodifhmpskm,mnc;prygjhvx,vmpdhygsehwodfkjvdkjfvsdv d h epq eroiguy iyjj  erwiasiefuaysajhxo ai uerhy gasjdkcvjxbhoeiryfiesuhbkbnvxzcxzbvlrkvsodifhvdvhckbnbmcxmxz;xkdxjhlbfkajpaweroihkjdnbxcvnmlzxbclzxvntm;lkljgcjcb;lk\lzhvbtyklhj;lk\zbxdjahsvflsflzkxc;vkjxzohjaxplkahvksgf jhvhbnfv,mbnbkgadovcvl n,mvldsvdhv;flkgndmnbsavahgwfijfhaslm’smc\czhgcfsdabl;’zlxkpkjfiuhtaduytudsgklzmx /xc .\ nknb :Zls, jp\jkgojskdj;k mclzn visj;a.snl\ncv,nb\jbAFXdy v;lzxjvczbaSnac z nnxl